منبعد

گور بابای دنیا. برمیگردم به طنز نویسی!  زبان

/ 8 نظر / 11 بازدید
فرا

بنویس خو!

ماهی

[خنده]بیا ننوشته من خندیدم روحیه بگیری[نیشخند]

اقاقیا

[پلک]بدو بدو بدو

آبجی کوچیکه

دم شما گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم[بغل]

ماهی

[سوال]کو پس چرا ننوشتی؟!!!

مهـــــــــــــــربان

اعتقاد داری به اینکه گور ببای دنیا ست اگر اعتقاد داری یکم در موردش بهم بگو نشانه هاش چیه نشانه های این اعتقاد چیه [سوال]